Pri­va­cy Statement

Mond­zorg Recrui­ters, geves­tigd aan de Blek­s­traat 10, 8102BD te Raal­te, is ver­ant­woor­de­lijk voor de
ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze privacyverklaring.

Con­tact­ge­ge­vens:
https://mondzorgvacatures.com/ https://mondzorgvacatures.com/
de Blek­s­traat 10 8102BD te Raalte
(0031) 572 700 202
A. Brink is de Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming van Mond­zorg Recrui­ters Hij/zij is te bereiken
via info@mondzorgvacatures.com
Kvk-num­mer: 72649070

Per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken
Mond­zorg Recrui­ters ver­werkt je per­soons­ge­ge­vens door­dat je gebruik maakt van onze
dien­sten en/of omdat je deze gege­vens zelf aan ons verstrekt.

Hier­on­der vind je een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken van kandidaten:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E‑mailadres
‑CV´s: nawt ; oplei­dings­ge­ge­vens ; werk­er­va­ring ; vaar­dig­he­den ; referenties ;
pro­fie­l­om­schrij­ving ; motivatiebrieven
– Ove­ri­ge per­soons­ge­ge­vens die je actief ver­strekt bij­voor­beeld door een pro­fiel op deze
web­si­te aan te maken, in cor­res­pon­den­tie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gege­vens over jouw acti­vi­tei­ten op onze website

Gege­vens die wij ver­wer­ken van zakenrelaties:
‑Naam Bedrijf
‑Adres­ge­ge­vens
‑Con­tact­ge­ge­vens
‑Con­tact­per­so­nen
‑Bedrijfs­pro­fiel
‑Ove­ri­ge per­soons­ge­ge­vens die je actief ver­strekt bij­voor­beeld door een pro­fiel op deze website
aan te maken, in cor­res­pon­den­tie en telefonisch.

Bij­zon­de­re en/of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken
Onze web­si­te en/of dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len over websitebezoekers
die jon­ger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toe­stem­ming heb­ben van ouders of voogd. We kunnen
ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrok­ken te zijn bij de onli­ne acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er
gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld wor­den zon­der ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als je er van
over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld over
een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via info@mondzorgvacatures.com, dan
ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van wel­ke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens verwerken
Mond­zorg Recrui­ters ver­werkt jouw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:
– Ver­zen­den van onze nieuws­brief en/of reclamefolder
– Je te kun­nen bel­len of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kunnen
voeren
– Je te infor­me­ren over wij­zi­gin­gen van onze diensten
– Je de moge­lijk­heid te bie­den een account aan te maken
– Mond­zorg Recrui­ters ana­ly­seert jouw gedrag op de web­si­te om daar­mee de web­si­te te
ver­be­te­ren en het aan­bod van dien­sten af te stem­men op jouw voorkeuren.

De rechts­grond­slag voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens voor dit doel­ein­de is uw
“toe­stem­ming”. Door uw gege­vens aan Mond­zorg Recrui­ters te ver­strek­ken stemt u er
uit­druk­ke­lijk mee in dat uw per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt voor het hier­bo­ven, onder a)
beschre­ven doel­ein­de. U hebt het recht om uw toe­stem­ming op ieder gewenst moment in te
trek­ken. De intrek­king van uw toe­stem­ming heeft geen invloed op de recht­ma­tig­heid van de
ver­wer­king op basis van uw toe­stem­ming vóór de intrekking.

Geau­to­ma­ti­seer­de besluitvorming
Mond­zorg Recrui­ters maakt geen gebruik van geau­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen die besluiten
over zaken die (aan­zien­lij­ke) gevol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om
beslui­ten die wor­den geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een
mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Mond­zorg Recrui­ters) tus­sen zit.

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens bewaren
Mond­zorg Recrui­ters bewaart je per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doelen
te rea­li­se­ren waar­voor je gege­vens wor­den verzameld.

Delen van per­soons­ge­ge­vens met derden
Mond­zorg Recrui­ters ver­koopt uw gege­vens niet aan der­den en ver­strekt deze uit­slui­tend indien
dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of omdat u wilt sol­li­ci­te­ren op een
vaca­tu­re. Met bedrij­ven die gege­vens ver­wer­ken in het kader van onze samen­wer­king met hen,
zoals de leve­ran­cier van ons data­ba­se sys­teem, slui­ten wij een ver­wer­kers­over­een­komst om te
zor­gen voor een­zelf­de niveau van bevei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van uw gege­vens. Mondzorg
Recrui­ters blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze verwerkingen.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij gebruiken
Mond­zorg Recrui­ters gebruikt alleen tech­ni­sche en func­ti­o­ne­le coo­kies. En ana­ly­ti­sche cookies
die geen inbreuk maken op je pri­va­cy. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eerste
bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op jouw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De
coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en jouw
gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en onthouden
bij­voor­beeld jouw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­si­te optimaliseren.
Je kunt je afmel­den voor coo­kies door je inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen cookies
meer opslaat. Daar­naast kun je ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instellingen
van je brow­ser verwijderen.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen
Je hebt het recht om je per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daarnaast
heb je het recht om je even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of
bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Mond­zorg Recruiters
en heb je het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat je bij ons een ver­zoek kan
indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van jou beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar jou
of een ander, door jou genoem­de orga­ni­sa­tie, te sturen.

Je kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van je
per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van je toe­stem­ming of bezwaar op de verwerking
van jouw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar info@mondzorgvacatures.com.

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens beveiligen
Mond­zorg Recrui­ters neemt de bescher­ming van jouw gege­vens seri­eus en neemt passende
maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en
onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gege­vens toch niet goed
bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op via
info@mondzorgvacatures.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

× Jobcoach nodig? Chat hier met ons!